Tuesday, April 23, 2024
Jurnalism corect


Guvernul a finalizat Ordonanţa pentru compensarea facturilor la energie / Şedinţa de Guvern întârzie

By news.ro , in Politic Stirile zilei , at 1 septembrie 2022

Guvernul a finalizat, joi, proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru compensarea facturilor la energie. Şedinţa de guvern, anunţată iniţial la ora 15.00, a fost amânată pentru ora 16.30, dar nu a început nici la ora transmiterii acestei ştiri.

Principalele prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare sunt:

Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 – 100 KWh inclusiv;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 – 300 kWh, pentru un consum lunar care de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depăşeste 255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMMuri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituţiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d). Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);”

f) pentru beneficiarii prevăzuţi la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar. (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este: a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici; b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienţii casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.

Preţul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispoziţiile alin. (5) şi (6).

În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.

Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României. 2. La articolul 3, alin. (2) lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale – excluzând contravaloarea cantitatilor achizitionate in luna de analiza si destinate inmagazinarii in depozitele de inmagazinare subterana, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali;” 3.

La articolul 3, alin. (3) lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, prin contracte la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale – excluzand contravaloarea cantitatilor achizitionate in luna de analiza si destinate inmagazinarii in depozitele de inmagazinare subterana, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă; 4.

La articolul 4, alin. (1) se modifică si va avea următorul cuprins: ” (1) Componenta de furnizare a energiei electrice respectiv a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.”. 5.

La articolul 5, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” În perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) , pentru clienţii noncasnici de energie electrică, cu exceptia celor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. c), d) şi e) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz: a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6; b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4; c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile”.

După articolul 7, se introduce un nu articol, art. 71 , cu următorul cuprins: “Art. 71 . Începând cu data de 1 septembrie 2022, valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică facturată clienţilor finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) al cărui valoare este mai mică sau cel mult egală cu valoarea stabilită la art. V şi art. 3 alin. (3) şi valoarea componentei de achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. 7.

La articolul 8, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” (1) Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 7 alin. (1) pentru fiecare furnizor se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare, al căror model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, depuse şi înregistrate la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Ministerul Energiei şi, în copie, către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro, de către furnizori.” 8.

La articolul 9, alin. (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: ” (5) Pe baza facturilor emise în fiecare lună din perioada de aplicare, furnizorii depun la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială la adresa de e-mail: plafonare.casnici@mmanpis.ro, respectiv Ministerul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@energie.gov.ro şi, în copie, la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa de e-mail: plafonare@anre.ro , prin încărcare pe platforma IT la adresa www.spv.anre.ro, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensaţiei, în mod diferenţiat pentru clienţii casnici şi noncasnici prevăzuţi la art. 1, separat pentru energie electrică şi/sau gaze naturale, conform anexei nr. 1 sau anexei nr. 2. 9.

La articolul 11, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins : ” În perioada 1 aprilie 2022 – 31 octombrie 2023, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice pentru consumul destinat populaţiei în calitate de clienţi direcţi ai producătorilor de gaze naturale, denumiţi în continuare PET client direct, au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia; cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor finali din portofoliul propriu/consumului propriu.” 10.

La articolul 11, alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzarecumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale; ”. 11.

Art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: ”Art. 12. – (1) În perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5. (2) În perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5. (3) În categoria clienţilor casnici, denumiţi în continuare CC, prevăzuţi la alin. (1), intră şi clienţii casnici din condominii, asociaţii de proprietari, asociaţii de locatari şi cartiere de tip rezidenţial. (4) În funcţie de evoluţiile ulterioare de pe piaţa gazelor naturale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va actualiza modul de calcul al cantităţilor de gaze naturale destinate consumului CC şi PET pentru perioada 1 aprilie 2022- 31 octombrie 2023, astfel cum este stabilit în anexa nr. 5. (5) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, redevenţa datorată de producătorii de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform alin. (1) şi (2) pentru acoperirea consumului CC şi PET şi pentru acoperirea consumului tehnologic din sistemele de transport şi distribuţie a gazelor se va stabili în baza preţului prevăzut la alin. (1)şi (2) prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, emis în 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) În perioada 1 septembrie 2022-31 octombrie 2023, în cazul producătorilor de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de producere de energie electrică utilizând gazele naturale, preţul de transfer al gazelor naturale utilizate la producţia de energie electrică este de maximum 100 lei/MWh. ” 12.

Art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Art. 14. – (1) Pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, respectiv consumului tehnologic, generate de creşterea preţurilor pe piaţa angro peste valoarea luată în considerare de autoritatea de reglementare la calculul tarifelor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale din anul 2021, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei modifică tarifele reglementate, cu aplicabilitate începând cu data de 1 aprilie 2022. (2) Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Producătorii de energie electrică aflaţi în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parţiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piaţa organizată. Tranzacţiile încheiate în condiţiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacţionare. (4) Producătorii de energie electrică, alţii decât cei prevăzuţi alin. (3), pot oferta energie electrică în aceleaşi condiţii. (5) Titularii de acorduri petroliere onshore şi offshore, producători de gaze naturale, răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parţiale sau totale solicitărilor de cumpărare de gaze naturale destinate consumului tehnologic adresate de operatorul de transport şi sistem şi operatorii de distribuţie concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele din piaţa centralizată.”. 13.

Art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins : ”Art. 15. – (1) Începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro plătesc o contribuţie de solidaritate, stabilită în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute în anexa nr.6 şi anexa 6.1. (2) Capacităţilor de producţie puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile alin. (1). (3) Contractele bilaterale încheiate pe piaţa angro prin negociere directă se raportează ANRE de către părţile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii. (4) Contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică se calculează, se declară şi se plăteşte de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează. (5) Sumele reprezentând contravaloarea contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică se plătesc într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente, codificat cu codul de identificare fiscală al plătitorului (6) În primele 3 zile lucrătoare a fiecărei luni, sumele încasate în contul prevăzut la alin. (5) se virează de unităţile Trezoreriei Statului într-un cont distinct de disponibil în lei deschis pe numele Ministerului Finanţelor deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, denumit ”Fondul pentru Tranziţie Energetică”. (7) La solicitarea Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se autorizează Ministerul Finanţelor să majoreze, veniturile bugetului de stat, la o poziţie distinctă, precum şi creditele de angajament şi creditele bugetare prevăzute în bugetele acestora, în limita sumelor disponibile în soldul contului prevăzut la alin. (6), pentru plata compensărilor prevăzut de prezentul articol. (8) Sumele cu care au fost majorate veniturile bugetului de stat conform prevederilor alin. (6) se virează de Ministerul Finanţelor din contul prevăzut la alin. (5) în conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (6) codificate cu codul de identitate fiscală ale Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz. (9) Se autorizează Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să detalieze influenţele aprobate potrivit alin. (7) în buget şi în anexele la acesta şi să le comunice Ministerului Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului. (10) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (7) şi plăţile efectuate se virează de către Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate în contul de disponibil prevăzut la alin. (6). (11) Sumele rămase disponibile la finele anului în contul prevăzut la alin. (6), inclusiv sumele virate potrivit alin. (10), se utilizează în anul următor în baza mecanismului prevăzut la alin. (7). (12) Sumele aflate în conturile prevăzute la alin. (5) şi alin. (6) nu sunt purtătoare de dobândă şi nu sunt supuse executării silite. (13) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuţia la Fondul de tranziţie Energetică prevăzută la alin. (4) realizată de producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de traiding şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică/gaze naturale pe piaţa angro se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (14) Pentru orice tip de tranzacţii de vanzare de energie electrica la export sau livrare intracomunitara de pe teritoriul României persoanele prevazute la art. 15 alin. (1) contributia de solidaritate (CS) se determina astfel: CS= (Pmt – Pa ) x Qt x 100% Unde Qt – cantitatea de energie tranzactionata la export sau livrata intracomunitar Pmt – pretul mediu de tranzactionare a energiei pe PZU din ziua anterioara tranzactiei Pa – pretul de achizitie. 14. La articolul 16, alin. (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: (7) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) de către producătorii de energie electrică se constată şi se sancţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 15.La art.16, se introduce un alineat nou, alin. (74 ) , cu următorul cuprins: ”Vanzarea succesivă a unor cantităţi de energie electrică sau gaze naturale de către traderi si/sau furnizori cu activităţi de trading, in scopul vadit de a creste preţul, se sancţionează de către ANRE, cu amenda de 5% din cifra de afaceri.”. 16.Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 17.

Anexa nr. 6 se modifică si se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 18.Se introduce o noua anexa, anexa nr. 6.1, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. (1) Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute de prezenta ordonanta de urgenţă a Guvernului începând cu data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. c) – e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, in termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgenţă. Modelele pentru solicitare şi pentru declaratia pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5. (2) Beneficiarii care se încadrează în prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) – e), dar care nu au depus solicitarea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum si cei nou infiintati după data de 1 septembrie 2022, beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii solicitării însoţită de o declaraţie pe propria răspundere către furnizor.

Art. III (1)Pentru operatorii economici titulari de licenţă, prestatori ai serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, costurile suplimentare cu achizitia de energie electrică şi gaze naturale, realizate în perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic şi, respectiv, consumului tehnologic, faţă de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial. (2) Costurile capitalizate prevazute la alin. (1) se recunosc in tarifele reglementate cu respectarea criteriilor de recunoaştere a costurilor prevăzute in metodologiile Autorităţii de Reglementare în Domeniul Energiei. (3) Costurile capitalizate recunoscute conform alin. (2) se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării şi se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri si se recunosc ca o componenta distincta. (4) Activele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (3) se recunosc în evidenţele contabile şi în situaţiile financiare anuale ale operatorilor de distribuţie, conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor. Art. IV. (1) În vederea plăţii contribuţiei de solidaritate, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfăşoară tranzactii pe piaţa de energie din Romania sunt obligate să calculeze, declare şi plătească contribuţia de solidaritate direct sau să desemneze un reprezentant pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in baza prezentei ordonante de urgenţă. (2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a depune la Agenţia Natională de Administrare Fiscală o declaraţie pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei de solidaritate. Modelul de declaraţie şi termenul de depunere se stabilesc prin ordinul presedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4). (3) Reprezentantul trebuie să aibă domiciliu/sediu în România si răspunde în solidar cu nerezidentul, pentru declararea şi plata contribuţiei de solidaritate. (4)Procedura şi condiţiile de inregistrare ale reprezentantului se aprobă prin Ordin al presedintelui Agenţia Natională de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (5) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa constituie garanţie sub forma de scrisoare de garanţie bancară sau cash colateral, în cuamtum de 1 milion Euro, echivalent în lei (de stabilit conditiile de plata si de executare). (5) Nerespectarea obligaţiilor prezentului articol atrage de drept suspendarea dreptului de operare pe pieţele din România . (6) Procedura şi condiţiile de înregistrare ale reprezentantului, precum şi îndeplinirea obligaţiilor de plată şi de executare a garanţiei se aprobă prin Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. (1) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţilor de producţie de energie electrică unde este acţionar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze şi să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale actionarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, a strategiei de vânzare a producţiei de energie electrică pentru următorii 4 ani. (2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţilor de producţie de energie electrică la care este acţionar să solicite operatorilor economici să elaboreze şi să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producţiei de energie electrică pentru următorii 4 ani. Art. VI. Valoarea maximă a preţului mediu ponderat al energiei electrice, la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 1300 lei/MWh.

Art. VII. (1)Prin contracte bilaterale negociate directe începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică au obligaţia să vândă prin direct energia electrică disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022, doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienţi finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora, distribuitorilor de energie electrică, operatortului national de sistem Compania Naţionala de Transport Energie Electrica Transelectrica S.A., precum şi consumatorilor care au beneficiat de prevederile OUG 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Art. VIII. (1) Aplicarea prevederilor art. 177 alin. (315) alin. (316) şi (317) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se prelugeşte până la 31 decembrie 2024. (2) Pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cantitătile aferente indeplinirii de către producători de gaze naturale a obligaţiilor aferente prevederilor art. 177 alin. (315) (316) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se vor vinde conform art.12 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, în conformitate cu anexa 5 la aceasta.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comentarii


  Lasă un răspuns


  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
  MainNews

  FREE
  VIEW