Saturday, April 13, 2024
Jurnalism corect


Noua formă a ordinului de protecție va fi votată de Parlament săptămâna viitoare/Principalele modificări

By Stratulat Anca , in Stirile zilei , at 23 octombrie 2023 Etichete: , , ,

Parlamentarii vor dezbate, săptămâna viitoare, noua formă a legii care reglementează emiterea ordinului de protecție, proiect de lege adoptat deja de Guvern, la propunerea Ministerului Justiției. Potrivit propunerilor de modificare legislativă, ordinul de protecție s-ar putea extinde pentru toate tipurile de violență, fără a se ține cont de legătura dintre victimă și agresor. 

De asemenea, ordinul de protecție se va putea emite  nu numai în situații de violență fizică, ci și în cazul actelor de hărțuire online, apelurilor telefonice repetate, urmăririi repetate a unei femei sau supravegherii locuinței acesteia, conform proiectului de Lege adoptat de Guvern.

Noul act legislativ instituie o formă temporară de ordin de protecție, care poate fi emis imediat la solicitarea scrisă a victimei unor acte de violență sau, după caz, a reprezentantului legal al acesteia, atunci când polițiștii constată săvârșirea unor acte de violență și evaluarea situației indică un risc iminent de noi acte de violență împotriva victimei.

Noua formă a ordinului de protecție, în dezbatere: Victima să fie protejată, indiferent cine este agresorul

 • Victima va fi protejată indiferent cine este agresorul. Prin această lege, extindem ordinul de protecție la toate victimele care au nevoie de protecție, în urma tuturor formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor.
 • Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice multiple, de multe ori la ore nepotrivite, urmărirea în mod repetat, fără drept sau interes legitim, a unei femei sau supravegherea locuinței acesteia sau a altor locuri și multe altele. Voi face tot ce e nevoie pentru a promova acest proiect în fiecare județ, în fața fiecărui cetățean”,

 

Conform proiectului de act normativ, prin acte de violență se înțelege:

 • a) orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;
 • b) orice act de violență de natură sexuală;
 • c) amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite
  îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;
 • d) fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim ori de
  supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta ori
  efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;
 • e) orice act de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații şi date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;
 • f) încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să îşi retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;
 • g) orice alte acte de violență fizică sau psihică ce pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică
  ori libertatea unei persoane.
 • (2) În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înțelege soțul/soția, persoana care
  conviețuiește cu victima şi care se gospodărește împreună cu aceasta de o manieră stabilă şi continuă, rudele în linie directă, până la gradul II inclusiv, frații şi surorile, precum şi persoanele aflate în întreținerea victimei.

Ordinul de protecție provizoriu

 • (1) Ordinul de protecție provizoriu se emite de îndată, la cererea scrisă a victimei actelor de
  violență sau, după caz, a tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, de către polițiștii care,
  aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iau cunoștință de săvârșirea unui act de violență, iar din
  evaluarea situației de fapt rezultă că există risc iminent cu privire la săvârșirea unui alt act de violență îndreptat împotriva victimei, care pune în pericol viața, integritatea fizică ori libertatea acesteia.
 • (2) În cazul în care polițistul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu este sesizat în orice mod,
  inclusiv prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la săvârșirea unui act de violență, acesta are obligația de a aduce la cunoștință victimei sau, după caz, tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, dreptul de a solicita un ordin de protecţie provizoriu față de agresor, precum și de a-i pune la dispoziție formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1 în cazul în care aceasta dorește să solicite respectivul ordin. Dacă victima nu solicită ordinul de protecţie provizoriu, i se aduce la cunoştinţă posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie în temeiul art. 12 şi i se pune la dispoziţie formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 2.
 • (3) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu se formulează, în scris, de victimă sau, după caz, de tutore ori alt reprezentant legal, iar în conținutul acesteia, vor fi indicate probele și mijloacele materiale de probă din care să rezulte săvârșirea actului de violență sesizat, pe care le vor pune la dispoziția organelor de poliție, potrivit formularului de cerere prevăzut la anexa nr. 1.
 • (4) Polițiștii constată săvârșirea actului de violență, prevăzut la alin. (1), din conținutul
  plângerii/sesizării primite, inclusiv cele prin SNUAU 112, din probele indicate în cererea de emitere a ordinului de protecţie provizoriu și puse la dispoziție de victimă, precum și din orice alte probe sau mijloace materiale de probă:
  a) obținute cu ocazia intervenției la evenimentele sesizate, ori rezultate în urma verificărilor
  efectuate în sesizările care nu fac obiectul cercetării sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni;
  b) administrate potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
  modificările şi completările ulterioare, din care rezultă presupunerea rezonabilă că a fost săvârșit un act de violență, care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
  modificările şi completările ulterioare.
 • (5) Polițiștii constată existența riscului iminent, prevăzut la alin. (1), pe baza evaluării situației de
  fapt care rezultă din completarea formularului de evaluare a riscului iminent şi potrivit metodologiei de utilizare a acestuia, stabilite potrivit prevederilor art.11 alin. (2) lit. b).
 • (6) În cazul în care se constată că sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecţie
  provizoriu, polițiștii emit ordinul prevăzut la art. 4 potrivit procedurii şi modelului stabilite potrivit
  prevederilor art. 11alin. (2) lit. c).
 • (7) În cazul în care se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, polițiștii au obligația de a informa persoanele care susțin că sunt victime ale unui act de violență cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art. 12 şi de a pune la dispoziția acestora formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 2.
 • (8) În cazul în care ulterior emiterii ordinului de protecţie provizoriu, victima solicită în mod expres procurorului încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, acestea încetează de îndată, polițiștii având obligația de a informa imediat atât agresorul cu privire la încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, cât și persoanele care susțin că sunt victime ale actului de violență cu privire la posibilitatea formulării unei cereri, pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art. 12 şi de a pune la dispoziția acestora formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 2.
 • (9) Emiterea ordinului de protecţie provizoriu nu este împiedicată și nu împiedică luarea unei măsuri preventive potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 • (10) În cazul în care se constată existența unui act de violență, iar victima sau, după caz, tutorele ori alt reprezentant legal al acesteia , din cauza stării psihice sau fizice sau din alte motive, se află în
  imposibilitatea de a redacta cererea privind ordinul de protecţie provizoriu, polițiștii vor completa
  formularul de evaluare a riscului iminent în baza probelor și a datelor pe care le dețin, iar în cazul în care rezultă risc iminent pentru victimă, aceștia vor emite un ordin de protecţie provizoriu.
 • Art.3 –
 • (1) Pentru verificarea sesizărilor privind actele de violență, aflarea adevărului şi soluționarea
  justă a sesizării, polițiștii au dreptul să obțină probe prin următoarele mijloace:
  a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate într-un înscris;
  b) înregistrarea celor constatate cu mijloacele tehnice din dotare;
  c) consultarea bazelor de date la care au acces potrivit atribuțiilor de serviciu şi consemnarea celor
  constatate într-un înscris;
  d) declarațiile persoanelor implicate în actele de violență, ale persoanelor care au asistat la
  producerea actelor de violență şi ale altor persoane care pot comunica informații cu privire la
  persoanele implicate în actele de violență;
  e) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;
  f) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie
  mobilă.
 • (2) Pentru protejarea integrității fizice, a vieții și a libertății persoanei, pentru verificarea sesizărilor
  privind actele de violență şi în scopul obținerii de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării, polițiștii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violență au loc în spațiile respective.
 • (3) Polițiștii pot folosi forța şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporțional, pentru a pătrunde în spațiile prevăzute la alin. (2).
 • (4) Acțiunile polițiștilor în spațiile prevăzute la alin. (2), inclusiv cele de pătrundere, pot fi înregistrate cu mijloacele audiovideo sau foto din dotare, fără consimțământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe în sensul dispozițiilor alin. (1) lit. b) şi urmând regimul probelor prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 • (5) Polițiștii strâng probele potrivit dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 135/2010, cu modificările şi
  completările ulterioare, atunci când, în cursul verificării sesizărilor privind actele de violență,
  constată că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru ca actele de violență săvârșite să facă
  obiectul cercetării sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni.

Ordinul de protecție provizoriu constă în luarea de măsuri pe o perioadă de 5 zile, inclusiv posibilitatea evacuării agresorului din locuință.

 • (1) Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe
  măsuri de protecție, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligații sau interdicții:
  a) evacuarea temporară a agresorului din locuința comună;
  b) reintegrarea victimei şi, după caz, a membrilor familiei acesteia, în locuința comună;
  c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de
  membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a
  persoanei protejate;
  d) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;
  e) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
  f) obligarea agresorului de a preda poliției armele, componentele esențiale şi muniţiile deținute,
  documentele în care acestea sunt înscrise, precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia.
 • (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  a) a fost dispusă măsura prevăzută la alin. (1) lit. c);
  b) persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta la rândul lor un dispozitiv electronic de
  supraveghere care să permită verificarea respectării obligației agresorului dispusă în raport cu ele.
  c) pe raza unității administrativ-teritoriale unde se aplică măsura să fie implementat şi funcțional
  Sistemul Informatic de Monitorizare Electronic, în conformitate cu prevederile Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuțional penale, cu modificările ulterioare.
 • (3) Ordinul de protecţie va cuprinde şi mențiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile de protecție prevăzute la alin. (1) constituie infracțiune, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2).
 • (4) Dacă prin ordinul de protecţie provizoriu s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar
  acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea şi orientarea, la
  cererea sa, către centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau
  adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale, sau orice alt loc
  adecvat. În situația în care agresorul solicită cazarea într-un centru rezidențial din categoria celor
  menționate mai sus, acesta va fi orientat şi condus de îndată către centrele rezidențiale gestionate
  de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, către alte centre sociale adecvate de către
  autoritățile responsabile potrivit legii.
 • (5) În cazul în care agresorul nu dorește să beneficieze de cazarea pusă la dispoziție potrivit alin. (4) şi optează să locuiască la o rudă sau la orice altă persoană, i se va solicita să dea o declarație privind adresa la care va locui şi persoana care îi va asigura cazarea. În cazul în care agresorul refuză să dea respectiva declarație, se va consemna acest fapt în procesul-verbal întocmit potrivit prevederilor art. 7 alin. (4).
 • (6) Autoritățile şi instituțiile publice competente au obligația ca, din oficiu sau la solicitarea unităților de poliție ori a oricărei persoane interesate, să pună în aplicare măsuri de protecție urgente şi specifice cu privire la minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu

Când și cum poate fi emis ordinul de protecție

 • Art. 12 – (1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol prin
  acte de violenţă din partea unei alte persoane poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării
  de pericol, să emită un ordin de protecţie prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii:
  a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună;
  b) reintegrarea victimei şi, după caz, a membrilor familiei acesteia, în locuinţa comună;
  c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de
  membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
  d) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care
  persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
  e) obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;
  f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
  g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele, componentele esenţiale şi muniţiile deţinute,
  documentele în care acestea sunt înscrise, precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia.
 • (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  a) a fost dispusă una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c) sau d);
  b) atunci când s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanţă minimă faţă de victimă şi, după caz, membrii familiei acesteia, persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta la rândul lor un dispozitiv electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului.
  c) pe raza unității administrativ-teritoriale unde se aplică măsura să fie implementat şi funcțional
  Sistemul Informatic de Monitorizare Electronic, în conformitate cu prevederile Legii nr.146/2021, cu modificările ulterioare.
 • (3) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea
  agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie şi poate recomanda internarea voluntară
  sau, după caz, poate solicita internarea nevoluntară, în condiţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, cu completările ulterioare. În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • (4) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării acestuia, precum:
  a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă potrivit
  împrejurărilor, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie ;
  b) verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul;
  c) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa comună.
 • (5) Dispozitivul hotărârii va cuprinde şi menţiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile de protecție dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune, conform art. 18 alin. (1).
 • Art. 13 – (1) Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii acestuia.
  (2) Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.
 • Art.14 – (1) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe
  raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima.
  (2) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie poate fi introdusă de victimă personal sau , după caz, de tutore ori alt reprezentant legal al acesteia.

Sursă foto: Uniunea Europeană

 

Comentarii


  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com